ENG
פתיחת תערוכה
2015.02.05, 20:00


 

TIMESCAPE ייצוג. מרחב. זמן

2015.02.05 - 2015.02.27

אדריכלית לנה ארבובשעות פתיחה
ב'-ה' 12:00 - 18:00
ו' 10:00 - 15:00
שבת 12:00 - 19:00

פתיחת התערוכה

יום ה', 5 פברואר 2015, 20:00
הכניסה חופשית והציבור מוזמן.

על התערוכה

"מיפוי איננו ניטרלי, פסיבי וללא תוצאה , אלא להיפך , מיפוי הוא אולי האקט המכונן והיצירתי ביותר של תהליך התכנון והעיצוב. הוא קודם חושף ולאחר מכך מביים את התנאים להופעתה של מציאות חדשה". James Corner, ‘The Agency of Mapping’, p.216

כמתכננים אנו נוטים לתפוס ולייצג את המרחב הפיזי כמרחב מוחלט ללא התייחסות לממד הזמן. אך המרחב הפיזי משתנה באופן מתמיד בזמן: כחלק מהיומיום, מהארעיות וכתוצאה משינוי טבע ואקלים. אופן תפיסתם של שינויים החלים במרחב על פני זמן מושפעים רבות מאופניי הייצוג שלנו, ולחילופין הייצוג מעודד ומקבע תפיסות מרחביות. תפיסת המרחב וייצוגו משליכים על הפעולה הפיזית תכנונית ועל ארגון המרחב. באיזה אופן משפיע ממד הזמן על תפיסת ייצוגו של מרחב משתנה, המבטא גבולות שאינם מוחלטים— מרחב הדורש תכנון גמיש המגיב לחוסר וודאות?

דרך הרישום והמיפוי, האדריכלים והמתכננים לא רק מייצגים את העולם הקיים אלא באופן אקטיבי מנהלים משא ומתן בין ייצוג להשלכה מרחבית. המפה היא למעשה "סוכן" של המרחב, ומדגישה את הבעייתיות בתפיסת היחסים בין זמן למרחב. בעוד הבחירה בשרטוט מבטאת העדפת המרחב על פני הזמן, באמנות הוויזואלית לדוגמה, והציור בפרט, מבוטא ייצוג גרפי של ממד הזמן, של עדות וזיכרון, חוויה ודמיון. ייצוג זה מעודד דיאלקטיקה מורכבת בין תפיסת האמן/האדריכל לבין הצופה ביחס לאפשרויות קריאה שונות של אופני הייצוג, ולכן גלום בו גם הפוטנציאל לפתיחות ביחס לממד הזמן .

התערוכה מבקרת את המפה ככלי לשליטה מרחבית, ואת הקשר הדוק בין מרחב לקיבוע של משמעות, ובין תהליך הייצוג לתוצאה במרחב הבנוי- הקושי בייצוג צורה התלויה בזמן. התערוכה מנסה לאתגר את אופן ייצוג הזמן באדריכלות דרך ממשקים אינטרדיסציפלינריים ובפרט האמנות הוויזואלית, דרך ייצוגים שנעים בין הממד הקונקרטי (השרטוט, המפה ) לבין הציור האילוזייטיבי. מכיוון שמפה המחוללת שינוי אינה מעתיקה את הקיים אלא בונה את הלא מודע, מטפחת קשרים בין שדות ומסירה חסמים בין גופים ומאפשרת לזיכרון ולתנאים פיזיים חדשים להתקיים.

לנה ארבוב היא אדריכלית בוגרת הטכניון בהצטיינות יתרה . סטודנטית לתואר שני בטכניון במסלול ארכיטקטורה- עיצוב עירוני. חוקרת את הייצוג האדריכלי ככלי תכנוני, בדגש על האופן שבו מיוצג המרחב ביחס לזמן.

מקרה הבוחן המוצג בתערוכה : LAND(e)FORM , חוקר את השתנות קו החוף עקב שינוי אקלים: עליית מפלס המים והתפוררות מצוקי הכורכר, נעשה במסגרת פרויקט הגמר בטכניון תחת הנחייתם של ד"ר דורית פרשטמן, ארכ' שמעיה צרפתי וארכ' דן איתן.
התערוכה מציגה פתיח למחקר המאסטר בטכניון תחת הנחייתן של ד"ר דורית פרשטמן, פרופ"ח אלונה ניצן שיפטן. יועצת: ד"ר אלס ורבקל